# شادمهر_عقیلی

شادمهر اکورد(یه کاری کن)

4/4 Am          Bb        C         F         Gm          Bb         C          Dm         C         Dm یهکاریکنکهمیتونییهخونهشوتوویرونیازاینبیشترنپرسازعشقنمیدونمنمیدونی Dm          Am          Bb          C           F           Gm           ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 260 بازدید