آکورد آدمک و همیشه غایب فریدون فروغی

چون آدمک زنجیر

Bm.............A

بر دست و پایم

Bm.........A

از پنجه تقدیر

Bm............A

من کی رهایم

Em....................Bm

ای که تو دادی جانم

Em....................Bm

گو به من تا کی بمانم

Bm.................

آدمی چون آدمک

............Bm.A....D

مخلوقی سرگردانم


Bm.............A

چون آدمک زنجیر

Bm.............A

بر دست و پایم

Bm.........A

از پنجه تقدیر

Bm............A

من کی رهایم

 

-----------------------

همیشه غایب


شعر از شهیار قنبری

Am یه نفر Em میاد که من G منتظر F دید Eنشم

Am یه نفر Em میاد که من G تشنه بو Fیید Eنشم

Am مثل یه Dmمعجزه اسGمش تو کتا Fبا اوم Eده

Am تن اون Dmشعرای عا Gشقونه گف Fتن بل Eده

Am خالی Em سفرمونو G پر از شقا Fیق می Eکنه

Am واسه موج Emهای سیاه Gدستارو قا Fیق می Eکنه

Am مثل یه Dmمعجزه اس Gمش تو کتا Fبا اوم Eده

Am تن اون Dmشعرای عا Gشقونه گف Fتن بل Eده

Am همیشه غایب من G زخمامو مر F هم میذا Eره

Am همیشه غایب من G گریه هامو F دوست ندا Eره

Dm نکنه یه وقت نیاد Am صداش به دا Eدم نرسه Am

Dm آیینه ها سیاه بشه Amکور بشه چشم Eستاره Am

Am مثل یه Dmمعجزه اس Gمش تو کتا Fبا اوم Eده

Am تن اون Dmشعرای عا Gشقونه گف Fتن بل Eده

Am خشم این حنجره G خسته همی Fشه غای Eبه

Am کلید صندوق سر G بسته همی Fشه غای Eبه

Dm نعره اسب سپید Am قصه Eمادربزرگ Am

Dm بهترین شعرای سر Am بسته همی Eشه غایبه Am

Am مثل یه Dmمعجزه اس Gمش تو کتا Fبا اوم Eده

Am تن اون Dmشعرای عا Gشقونه گف Fتن بل Eده


متن:

یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم

یک نفر میاد که من تشنه بوییدنشم

مث یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

خالی سفرمونو پر از شقایق میکنه

واسه موج های سیاه، دستا رو قایق میکنه

مث یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

همیشه غایب من، زخمامو مرهم میذاره

همیشه غایب من، گریه هامو دوست نداره

نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه

آینه ها سیا بشه، کور بشه چشم ستاره

مث یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

خشم این پنچره ی خسته همیشه غایبه

کلید صندوق در بسته همیشه غایبه

نعره ی اسب سفید قصه ی مادر بزرگ

بهترین شعرای سر بسته همیشه غایبه

مث یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

مث یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

مث یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

/ 0 نظر / 644 بازدید