ریتم و اموزش فیزیک ریتم سازی

اگر به شکل مقابل توجه کنیم 6 حادثه صوتی یعنی 6 صدا را مشاهده می کنیم که در بین خود 5 فاصله زمانی ایجاد کرده اند.این 5 فاصله زمانی عبارتند از :

• بین صدای 1و2 = 0.623 ثانیه

• بین صدای 2و3 = 0.229 ثانیه

• بین صدای 3و4 = 0.112 ثانیه

• بین صدای 4و5 = 0.928 ثانیه

• بین صدای 5 و 6 = 3.691 ثانیه

• بین صدای 6 و انتها= 1.806 ثانیه

از دیدگاه فیزیکی، فاصله زمانی٬ مدت زمان ما بین نقطه شروع حوادث صوتی یا Inter-Onset-Interval است که به اختصار IOI نامند. منظور از Onset یا آغاز صدا٬ نقطه شروع حادثه یا موج صوتی می باشد که بخش غیرهارمونیک آغازین صدا Transient را تشکیل داده و بیشتر از محتوی طیفی صدا فرکانسهای زیرپردامنه و غیر هارمونیک دارد.

انواع فواصل زمانی در نظام رایج نت نویسی
فواصل زمانی ساده

فواصل زمانی ساده در موسیقی بر اساس سیستم نمائی با پایه 2شکل گرفته اند. در این سیستم براساس سطوح مختلف زمانی و تقسیمات داخلی أنها می توان طول زمان و سرعت نسبی بین آنها را محاسبه نمود.

همانطور که مشاهده می شود، در این تقسیم بندی مبنا، فاصله گرد بوده و مابقی طول زمان فواصل بر اساس ضریب تقسیم طبق فرمول زیر حساب می شوند:
در این فرمول I فاصله زمانی ( طول زمان ) و X ضریب تقسیم است. این ضریب برای فاصله گرد به عنوان مبنا صفر است و هرچه بیشتر باشد نسان دهنده تعداد تقسیمات بیشترفاصله گرد است. T، سرعت نسبی فواصل نسبت به فاصله گرد از فرمول زیر حساب می شود: جهت محاسبه ضریب تقسیم نسبت به فاصله گرد می توان از رابطه لگاریتمی زیر استفاده کرد: رابطه بین سرعت نسبی و فاصله زمانی بصورت زیر می باشد:
شکل مقابل نشاندهنده روند تغییرات منحنی فواصل زمانی و سرعت نسبی نسبت به یکدیگر می باشد. با توجه به فرمول بالا و شکل مقابل متوجه می شویم که:
- تغییرات زمان و سرعت نسبت عکس با یکدیگر دارند.

- سرعت هرفاصله دوبرابر فاصله قبلی و زمان آن نصف فاصله قبلی می باشد.
فواصل زمانی ترکیبی و تبدیلی در نظام رایج نت نویسی:
همان طور که گفته شد پی ریزی ساختار نظام رایج نت نویسی بر اساس فواصل ساده صورت می کیرد که قبلا ذکر شدند (فواصل ساده آن دسته از فواصلند که در سیستم نمائی با پایه 2 بگنجند). در این سیستم 2 دسته دیگر از فواصل مشاهده می شوند که عبارتند از:
1- فواصل ترکیبی
2- فواصل تبدیلی Tuplets (اصطلاح تبدیلی را نگارنده به کاربرده است)
فاصله ترکیبی حاصل ترکیب دو یا چند فاصله ساده با یکدیگراست، مانند فاصله ترکیبی سیاه نقطه دارکه نتیجه جمع زمان فاصله سیاه و فاصله چنگ است. فاصله تبدیلی، حاصل تقسیم یک فاصله ساده به 3،5،7،9،11 و ... بخش یا یک فاصله ترکیبی به 2،4،6،8 و ... بخش است. مانند فاصله چنگ تریوله که حاصل تقسیم بر 3 شدن فاصله سیاه است.

/ 1 نظر / 241 بازدید
mohamad

Alye bood